شیمی کده

از شیمی بیاموزیم اکسید کردن بدی ها و احیا کردن خوبی ها را

مراحل تشکیل رسوب سرب یدید از واکنش سرب نیترات وپتاسیم یدید

+ نوشته شده در  91/02/03ساعت 18:10  توسط خالقی  |